خانه ⁄ پیشنهادهای هوشمند (موارد منطبق)

پیشنهادهای هوشمند (موارد منطبق)

ارایه بهترین و مناسبت ترین پیشنهادی تاخت به کاربران متناسب با تاخت آگهی هایی که ثبت نموده اند و بهینه سازی فرآیند ثبت تا انجام تاخت با الگوریتم های هوش مصنوعی از قابلیت های پیشرفته نرم افزار تاخت است. ربات و دستیار هوشمند تاخت در نسل بعدی این نرم افزار به بازار ارایه خواهد شد.