خانه ⁄ گستردگی و جهانی بودن سرویس تاخت

گستردگی و جهانی بودن سرویس تاخت

گذشت آن زمانی که محصولات و تولیدات فقط برای هموطنان تولید می شد. نرم افزار تاخت بر بستر زیرساخت چند زبانه، چند ارزی و چند فرهنگی توسعه یافته است و قطعاً مرزهای کشورمان را درخواهد نوردید و خود را در دسته یکی از بهترین نرم افزار های معاملات تهاتری در جهان که
Bartering یا Swapping
نامیده می شوند، جای خواهد داد. در رویدادهای هیجان انگیز آتی، نسل های بعدی تاخت را با این ویژگی ملاحظه خواهید نمود