خانه ⁄ جستجوی آسان و هدفمند

جستجوی آسان و هدفمند

در نظر گرفتن انواع فیلترها برای جستجوی سریع و هدفمند کاربران خصوصاً در حجم زیاد تاخت آگهی ها، از قابلیت های مطلوب نرم افزار تاخت است.